Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

Категории: Арт-студии

Кропивницький, вул. Чикаленка, 3

тел.: (066)624-08-64; (050)088-55-50; (067)402-50-44

Время работы:

8.00 - 17.00

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті – перший приватний вищий навчальний заклад в м. Кропивницький. Основним напрямом діяльності інституту є підготовка фахівців економічного напрямку.

Історія інституту веде початок з 1993 року, коли був створений Кіровоградський інститут комерції (Свідоцтво про державну реєстрацію №02512-ГО від 16 липня 1993р.). Міністерство освіти України затвердило Статут Кіровоградського інституту комерції (довідка №5022 від 23.09.99 "Про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України"). У серпні 2017 року відбулася зміна власників інституту. Новим власником став Благодійний фонд «Ельворті». У грудні 2017 було змінено назву інституту на Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті (Витяг з ЄДРПОУ № 1003456973 від 10.01.2018).

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті ліцензований рішенням ДАК України (ліцензії: серія ВГП-Ш №№12310, 123209, 123211,123212 від 3 лютого 1997р.) на право здійснення освітньої діяльності за спеціальностями: "Фінанси", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Облік і аудит"). У 2001 році отримана нова ліцензія на право здійснення освітньої діяльності за спеціальностями: "Фінанси", "Маркетинг" та "Облік і аудит", що надало можливість продовжити освітню діяльність (ліцензія: серія АА №№232417 від 3 грудня 2001 р.) У 2009 році отримана ліцензія на право здійснення освітньої діяльності на рівень молодший спеціаліст спеціальності «Фінанси і кредит» (ліцензія: серія АВ №443636 від 08.05.09 р.) У 2008 році отримана ліцензія на право здійснення освітньої діяльності на рівні бакалавр і спеціаліст зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Маркетинг» (ліцензія: серія АВ №443012 від 03.12.08р.)

На даний час освітня діяльність у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст» та “Бакалавр” за наступними напрямками підготовки: Галузь 0305 - “Економіка та підприємництво” Напрям підготовки – 5.03050801 «Фінанси і кредит», 6.030508 “Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг». Галузь 07 - “Управління та адміністрування” Напрям підготовки – молодший спеціаліст: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування»; бакалавр: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг».

Згідно Закону України “Про вищу освіту” навчальний процес у Економіко- технологічному інституті ім. Роберта Ельворті здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські, самостійна робота та індивідуальні заняття та консультації. Рішенням Вченої ради Економіко-технологічного інституті ім. Роберта Ельворті створені 4 кафедри: «Фінанси», «Бухгалтерський облік, математика та обчислювальна техніка”, “Маркетинг”, “Економічної теорії та соціально- гуманітарних дисциплін».

Для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання Економіко- технологічний інститут ім. Роберта Ельворті застосовує Європейську кредитно- трансферну систему, яка розроблена в інтересах студентів і базується на визначенні навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми. Кіровоградський інститут комерції спрямований на постійне вдосконалення підходів до навчання своїх студентів. Розуміючи той факт, що теоретична освіта дещо не встигає за шаленим поступом технічного прогресу та зростанням вимог ринку праці до молодих спеціалістів, наш інститут постійно працює над тим, щоб випускник мав не лише ґрунтовну теоретичну підготовку, а сучасні практичні вміння та навички. Із цією метою налагоджено співробітництво з провідними підприємствами ПАТ «Ельворті», ПАТ «Гідросила», ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" та запроваджується дуальна форма навчання. Дуальна освіта – це ще один значний крок до реалізації поставленої мети. Досягнуті успіхи стали можливими передусім завдяки високому рівню викладання у ВНЗ.

Кадрова політика в інституті ведеться на основі ретельного підбору висококваліфікованих досвідчених фахівців і здібної молоді. Програми міжнародних зв’язків інституту забезпечують зростання професійного рівня викладачів. Викладачі інституту також беруть участь у міжнародних програмах з розвитку бізнесу, фінансованих європейськими союзом (Productivity Initiative Programme, TACIS; JICAP, UK). Для студентів та викладачів інституту організовано безплатні курси підготовки до складання екзамену TOEFL. З 1996 року Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті плідно співпрацює з Корпусом Миру (США) і запрошує висококваліфікованих спеціалістів для довгострокового перебування і викладання на факультетах.За цей час працювали викладачі Корпусу Миру Юджинія Леслі (Університет штату Північна Кароліна), Ендрю Біл (Університет Джорджтауна, Вашингтон), Джастін Коу (Університет штату Каліфорнія), Пол Грау, Кейт Робінсон, Дуейн та Моллі Норріс, Барбара Шліпер, Колін Вілер та інші. Фінансово-економічна, комерційна та господарська діяльність ґрунтується, в основному на коштах, отриманих від фізичних та юридичних осіб за підготовку фахівців. Про ефективність фінансово-економічної, комерційної та господарської діяльності свідчить постійно зростаюча матеріально-технічна база інституту. Головним принципом є забезпечення відповідних умов і засобів для нормального повноцінного навчального процесу.

За роки діяльності інституту показники, що характеризують розвиток інституту, з року в рік змінювались в напрямку її нарощування та вдосконалення. На теперішній час Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті має розвинену матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на сучасному рівні, готувати фахівців у відповідності з вимогами часу та потребами регіону та України. В інституті створені навчально-методичні кабінети, які забезпечують якісний рівень навчання. Найбільш якісно устатковані навчальні кабінети обліку і аудиту, фінансів, маркетингу, економіки, права, викладання іноземної мови, обчислювальної техніки та ТЗН. Інститут має 3 комп’ютерні класи, бібліотеку з читальним залом, їдальню, тренажерний зал тощо. У грудні 2017 року Фонд «Ельворті» надав допомогу Економіко-технологічному інституту ім. Роберта Ельворті для придбання комп'ютерного класу (чотирнадцять сучасних комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням), двох відеопроекторів з екранами. У 2018 році планується заверення будівництва нового сучасного корпусу Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті.

Інститут протягом багатьох років підтримує наукові зв'язки з ученими та студентами Польщі, Великої Британії, США, Угорщини. Ці зв'язки здійснюються шляхом обміну викладачами, стажувань, публікацій наукових праць, обміну досвідом роботи, участі в дискусіях з питань економічного розвитку, "круглих столів" за участю керівників-практиків та публічних лекцій, що проводяться відомими вченими, відвідування наукових установ та навчальних закладів різних країн тощо.

Науково-просвітницька роль інституту в житті міста підтримується започаткованою 1997 року традицією проведення регулярних публічних лекцій гуманітарного спрямування, які читають українські та зарубіжні вчені, Почесні доктори Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті: М.Кларксон Вебб, Д. , К.Спунлі, П.Майлз та інші. Стратегія подальшого розвитку інституту, як системи діяльності всіх членів колективу, визначається злагодженим функціонуванням існуючих окремих підсистем довузівської, вузівської та післявузівської підготовки разом із новими функціями співпраці із викладачами середніх шкіл, коледжів та провідними фахівцями існуючих науково-дослідних установ та провідних роботодавців і створення на цьому ґрунті творчих колективів безперервної підготовки.

Місія інституту в цих умовах полягає в наступному: - надавати високоякісну освіту, яка будується на принципах гуманізації та толерантності, демократизації , практичності і прагматичності, неперервності і варіативності, адаптативності та оптимальності; - виховувати гармонійно розвинену особистість, патріота української держави як складової частини світового співтовариства; - формувати соціально – активну толерантну людину з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення; - забезпечувати високу функціональність молоді в умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна покоління людей; - виробляти у студентів здатність до свідомого і ефективного функціонування в глобалізованому, інформаційному суспільстві, зростаючої комунікативності життя та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності, навчити студентів вчитися протягом всього життя; - забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців для органів державної влади, виробництва, освіти, науки і культури, здатних постійно навчатися впродовж життя; - всебічно розвивати фундаментальні й прикладні наукові дослідження; - поступово інтегруватися у світовий освітянський простір, одночасно зберігаючи кращі традиції вітчизняної системи освіти. Регіональна місія інституту полягає в спадкоємності культурно-освітніх традицій регіональної освіти, а також науки і освіти Кіровоградського регіону.


Комментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!