Макроекономічне планування

13.05.18, 10:00

Планування це специфічна управлінська діяльність з визначен­ня цілей та шляхів їх досягнення. Його здійснюють на підставі ринкових досліджень і аналізу внутрішніх можливостей. Змістом розробки пла­нів є визначення взаємопов’язаних завдань структурним підрозділам об’єкта планування, обґрунтування потрібних ресурсів, визначення показників для контролю та оцінки ступеня досягнення цілей.

Макроекономічне планування – це свідома діяльність держави з метою досягнення бажаного стану національної економіки. Слід розрізняти три головні форми макроекономічного планування: директивне, індикативне та стратегічне.

Директивне планування було формою прояву жорсткого державного регулювання економіки в колишньому СРСР. У разі директивного планування товаровиробнику визначають скільки і якої продук­ції треба виробити, кому і за яку ціну продавати. Цьому процесу відповідає адекватна централізована система постачання ресурсів. В ос­нові цієї форми регулювання економіки є передусім абсолютизація державної форми власності, як основної і єдиної, а в концепції управ­ління передбачено досягнення політичних результатів усупереч економічній логіці. Крім того, специфічно витлумачена економічна роль держави.

Здавалося б, на перший погляд, така система відносин між держа­вою і товаровиробником є зручною для обох і може забезпечити пов­ну збалансованість народного господарства. Натомість 70-річна прак­тика господарювання за єдиним директивним планом довела неспро­можність реалізувати це завдання. По-перше, жорсткий директивний план сковує товаровиробників у пошуках варіантів освоєння нових видів продукції і ліквідовує стимули саморозвитку. По-друге, для збалансованості розвитку народного господарства через план треба розраховувати не лише прямі, а й опосередковані витрати на оди­ницю продукції. Якщо ж номенклатура продукції перевищує десятки мільйонів найменувань, то навіть найсучаснішим комп’ютерам це не під силу. І хоча була розроблена модель міжгалузевого балансу, у практиці роботи центральних органів планування її використовували лише на рівні аналітичних і передпланових розрахунків. Тому не роз­раховували і не пов’язували навіть однієї тисячної частки того, що виробляли. З огляду на це механізм директивного планування перетворився у механізм відтворення диспропорцій. Крім того, це призве­ло до надмірного зростання товарно-матеріальних запасів, зменшення фондовіддачі і тотального дефіциту.

Централізм директивного планування, яке практикували в плано­во-розподільній системі країн колишнього СРСР, був доведений до абсурду.

Макроекономічне планування стратегії поведінки на рин­ку (стратегічне планування) набуло широкого застосування, зокрема, в країнах Європейського Співтовариства. Сутність цього планування по­лягає в забезпеченні виживання економічної одиниці будь-якого рів­ня (в тому числі макроекономічної національної системи) на динаміч­ному ринку шляхом виявлення та утворення довготермінової стійкої відповідності між цілями системи, її ринковими шансами та внутрі­шнім потенціалом. Стратегічне планування – це системний спосіб управління змінами, творчий процес визначення і здійснення най­більш важливих дій (беручи до уваги сильні та слабкі сторони і мож­ливості).

Об’єкти макроекономічного планування – це економічні, соціальні та науково-технічні народногосподарські процеси. Суб’єкти – держава, великі акціонерні товариства (корпорації), недержавні органи й організації. Плани класифікуються за часом, об’єктом, масштабом та способом.

Метою макроекономічного планування є: досягнення макроекономічної рівноваги та збалансованості, стабільного економічного розвитку, високої конкурентоздатності національної економіки, соціальної справедливості та екологічної безпеки держави.

Принципи макроекономічного планування:

-оцінка сучасного рівня розвитку економіки;

-правильне визначення пріоритетів;

-збалансованість;

-реалістичність;

-адаптація;

-поєднання різних видів планування;

-орієнтація на світові стандарти;

-гласність;

-рівність;

-самостійність та дотримання загальнодержавних інтересів.

Функції:

-визначення цілей і пріоритетів розвитку національної економіки;

-забезпечення найоптимальнішого варіанта розвитку національної економіки;

-координація економічної діяльності суб’єктів;

-гармонізація економічних інтересів суб’єктів господарювання.

Методи:

-метод системного аналізу;

-нормативний метод;

-метод оптимізації планових рішень;

-програмно-цільовий метод;

-балансовий метод.

У цивілізованих країнах регулюють стихію ринку насамперед через планування та прогнозування економічного і соціального розвитку держави. Саме у високорозвинутих країнах з ринковою економікою держава є примусовою політичною організацією, без якої ні ринок сам по собі, ні конкуренція не зможуть реалізувати економічні реформи. Що ж до нинішньої ситуації в Україні, то політика держави по­винна бути спрямована на цілісну систему державного регулювання економіки з використанням як ринкових, так і адміністративних ме­тодів. Для цього треба відновити управління державним сектором через прогнозування і планування, оволодіти ситуацією в країні, зро­бити її керованою. А цього можна досягти, лише спираючись на жор­стку виконавчу вертикаль, використовуючи адміністративні методи державного регулювання економіки.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!