Економічні ресурси та їх обмеженість

10.05.19, 12:00

Задоволення потреб суспільства відбувається внаслідок виробництва матеріальних і нематеріальних благ, основою якого є економічні ресурси.

Економічні ресурси – це всі чинники, що беруть участь у процесі створення економічних благ. Вони поділяються на матеріальні та нематеріальні. Розрізняють такі базові групи економічних ресурсів:

1.„Земля”, поняття яке включає в себе всі природні ресурси: орні землі, ліси, водні ресурси, корисні копалини тощо.

2.„Праця” – фізичні та розумові здібності людини, що використовуються в процесі виробництва.

3.„Капітал” – накопичені засоби виробництва, матеріальні запаси та грошові кошти, необхідні для виробничого процесу. Розрізняють деякі види капіталу: природний (сукупність природних ресурсів), фізичний (матеріальні чинники, наслідок людської діяльності) та людський (нагромаджений людиною обсяг знань, здоров’я, досвіду та професійної підготовки).

[img width="230" height="194" src="file:///C:/Users/Andrii/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" v:shapes="_x0000_s1027">

Фонди невиробничого

призначення

Фізичний капітал Фонди виробничого Природні

призначення ресурси

Людський капітал

Природний капітал

(a) (б)

Рис. 1. Склад національного багатства у 192 країнах світу (а) і в Україні (б)

В умовах науково-технічної революції людський капітал є головним чинником, який впливає на обсяги ВВП і національного багатства країни. У країнах із високим рівнем доходу, наприклад у ФРН, Японії і Швейцарії, його частка дорівнює 80% загального обсягу капіталу. Проте в країнах Африки, розташованих на південь від Сахари, де людські ресурси обмежені, понад половину національного багатства, як і раніше, становлять природні ресурси.

4.„Інформація”, знання, освіта – чинник підвищення продуктивності праці,єдиний економічний ресурс, який є необмеженим та який не споживається в процесі його застосування.

5.„Час” – найобмеженіший чинник виробництва.

Закон економії часу полягає у прагненні робітника якомога менше витрачати часу на працю не зменшуючи при цьому обсяги доходу. Це стає можливим внаслідок зростання продуктивності праці через підвищення рівня освіти та професійної підготовки.

6.„Підприємницькі здібності” – фактор, що поєднує решту інших чинників з метою створення економічних благ.

Закон обмеженості ресурсів: економічні ресурси, на відміну від потреб є обмеженими та такими, що дедалі більше скорочуються.

Економічні блага – це засіб задоволення потреб, що поділяється на товари і послуги, споживчі та виробничі, природні (вільні) та господарські (створені людиною).

Економічні інтереси проявляються з двох боків: так з боку споживача інтересом є прагнення задоволення особистих потреб з мінімальними витратами, з боку виробника інтерес полягає у виготовленні та реалізації продукції з мінімальними витратами. Взаємоузгодження економічних інтересів породжує процеси товарообміну.

Скругленный прямоугольник: Головною проблемою економіки є максимальне задоволення необмежених і постійно зростаючих потреб суспільства з мінімальним і раціональним використанням обмежених ресурсів

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Кировоградский главпочтамт
Якщо Ви знаєте правильний номер, поділіться будь ласка
Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Вова, телефонуйте на іподром - це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Комплекс "Хащуватська трагедія"
Дякуємо за вірш!!!