Державні важелі заохочення розвитку науки та техніки

16.01.20, 14:00

Пряме державне регулювання науково-технічної діяльності прова­дять за допомогою таких форм і методів: визначення державних пріо­ритетів розвитку науки і техніки, формування і реалізація національ­них, державних та міждержавних науково-технічних програм, форму­вання і розміщення державного замовлення, бюджетне фінансування певних видів науково-технічної діяльності, проведення державної нау­ково-технічної експертизи, створення системи науково-технічної інфор­мації, ведення патентно-ліцензійної діяльності, проведення метрології, стандартизації та сертифікації продукції у науково-технічній сфері, формування та заохочення науково-технічних кадрів.

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на підставі комплексного прогнозу соціально-економічного та науково-технічного розвитку держави визначає Верховна Рада України за поданням Кабі­нету Міністрів.

Прогнозування забезпечують державні інституції: головні інсти­тути міністерств і відомств разом з інститутами НАН України.

Державні органи та наукові організації розробляють відповідну концепцію з визначенням цілей, очікуваних економічних і соціальних результатів, структурних змін у виробництві та обґрунтовують потріб­ні для цього ресурси. Концепцію розглядає Кабінет Міністрів Украї­ни, схвалена концепція є основою для формування державних науко­во-технічних програм наукових досліджень, створення та освоєння нових видів техніки і технології.

Державні науково-технічні програми є головними засобами реалі­зації національних програм та пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Їх формують і реалізують на підставі цільових проектів і розробок, відібраних на конкурсних засадах. Щодо кожної з держав­них науково-технічних програм уряд України визначає орган управ­ління, відповідальний за розвиток і реалізацію програми, призначає керівників програми, надає їм потрібні повноваження, зокрема право розпоряджатися ресурсами.

Для вирішення важливих завдань у галузі науково-технічної діяльності введене державне замовлення, яке забезпечують фінансу­ванням та підтримують матеріально-технічними ресурсами.

Невід'ємним елементом державного регулювання науково-техніч­ної діяльності є державна науково-технічна експертиза, яку провадять з метою забезпечення наукової обґрунтованості структури та змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, відповідних науко­во-технічних програм та проектів, визначення соціально-економічних та екологічних наслідків науково-технічної діяльності, аналізу ефек­тивності використання науково-технічного потенціалу.

Держава проводить певну політику у формуванні та заохоченні науково-технічних кадрів, зокрема забезпечує їхню підготовку і перепідготовку, в тому числі, за межами України, запроваджує систему атестації кадрів, державні та іменні премії у галузі науки і техніки тощо.

Важливою формою державного регулювання розвитку науки і техніки є створення і функціонування системи науково-технічної ін­формації, до якої входять територіальні мережі центрів первинного збору й опрацювання усіх видів науково-технічних даних, державні центри, наукові бібліотеки.

Патентно-ліцензійна діяльність забезпечує регулювання всього комплексу правових і економічних відносин, пов'язаних зі створен­ням, захистом і використанням інтелектуальної власності.

Держава також регулює науково-технічну діяльність шляхом впровадження державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил. Цю функцію виконує Державний комітет України зі стандар­тизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) та його територіальні органи.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Сутність державної науково-технічної та інноваційної політики і основні напрямки їх формування та реалізації [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : https://tusovka.kr.ua/news/2019/10/08/sutnist-derzhavnoi-naukovo-tehnichnoi-ta-innovatsiinoi-politiki-i-osnovni-naprjamki-ih-formuvannja-ta-realizatsii. – Назва з титул. екрану.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!