Передумови економічного зростання

19.04.20, 12:00

Метою функціонування продуктивних сил є виробниц­тво валового внутрішнього продукту в такому обсязі і такої структури, які б задовольнили потреби суспільства загалом, і кожної людини зокрема. Елементами продуктивних сил є праця і капітал, якість та кількість яких визначають стан економіки, тобто її зростання чи спад. Згідно з теорією еко­номічного зростання збільшення кількості праці та капіта­лу забезпечує зростання обсягу виробництва національного продукту. Це твердження випливає з рівняння виробничої функції Qц = F (Т, К). Однак збільшення праці та капіталу вимагає відповідних капітальних вкладень, які є дефіцит­ними в Україні, а запозичення потребують обережного, ви­важеного підходу, оскільки призводять до зростання за­боргованості.

Виробництво ВВП в Україні на душу населення і до проголошення незалежності було невисоким, а після роз­риву технологічних зв’язків підприємств України з під­приємствами колишнього СРСР та з інших причин воно різко почало скорочуватись.

Обсяг виробництва визначається продуктивною силою зайнятого населення, задіяного основного і оборотного ка­піталів, технологіями. При цьому важливо, щоб надбання теорії макроекономіки були реалізовані практикою націо­нального господарювання. Як свідчить досвід високорозвинутих країн, до найважливіших питань економічної по­літики належать:

– з’ясування обсягів продукції, яку потрібно виробити для задоволення потреб населення;

– з’ясування обсягів продукції, яку потрібно або мож­на використати в конкретний час;

– встановлення обсягу продукції, яку потрібно зберегти, перетворити на капітал для використання в майбутньому.

Залишки– це капітальні вкладення, які в процесі праці зайнятих створюють потрібний продукт. Обираючи певну політику, влада повинна прораховувати витрати і прибутки крізь призму формування збережень. Якщо ви­трати ВВП не забезпечують належних залишків, а сус­пільство більшу половину його „проїдає”, то перспектива такого суспільства маловтішна. Зважаючи на ці та інші обставини, Україні необхідно значно збільшити обсяг ви­робництва ВВП загалом і на душу населення.

Між рівнянням закону товарного виробництва і рівнянням виробничої функції є тісний взаємозв’язок. Рівняння ви­робничої функції описує зростання обсягу виробництва внаслідок зростання кількості праці та капіталу. Зростан­ня обсягів виробництва ВВП визначається:

1)відповідністю економічної системи вимогам дії зако­ну товарного виробництва:

Qц = Qпцп + dQц

2) зростанням продуктивної сили чинників виробництва:

Тк – чисельності зайнятих в економіці;

Кп – кількості задіяного основного капіталу.

3) продуктивною (виробничою) функцією задіяних чинників виробництва:

Qц = F(Tк, Кп)

Економічна система повинна будуватися відповідно до закону товарного виробництва, який вимагає:

– відшкодування матеріальних затрат Qпцп;

– створення доданої вартості (за обсягом і структурою), адекватної потребами суспільства;

– забезпечення у створеному продукті Qц відносного зменшення частки матеріальних затрат Qпцп і зростання частки доданої вартості dQц.

Виробнича функція описує залежність обсягів ВВП від кількості зайнятих в економіці Тк, основного капіталу Кп, обігового капіталу Ф0, продуктивної сили одиниці основ­ного і трудового капіталів q. Зростання кількості та якості задіяних чинників виробництва забезпечує більшу віддачу всього капіталу: Іт = Ік = Іq. Якщо індекси зростання чин­ників виробництва і продукту є однаковими, це означає, що продуктивна сила одиниці трудового і основного капі­талів не змінилася:

IqQц = F (IтTк, IкKп)

За рахунок якіснішого основного капіталу і технологій зростає продуктивна сила одного зайнятого q. Якщо збіль­шувати кількість і якість основного капіталу на одного зайнятого k = Кп / Тк, то й продуктивна сила одного зайня­того зростатиме = Qц / Тк, а виробничу функцію одного зайнятого qц, капіталоозброєного одиницею капіталу k, можна записати такою формулою:

qц = f (k)

Приріст капіталу Δkна одного зайнятого не­минуче впливає на приріст продуктивної сили одного зай­нятого Δqц:

qц + Δqц = f (k + Δk)

Відношення Δqц / Δк показує, у скільки разів збільшить­ся обсяг виробництва продукції, якщо на одиницю збіль­шити капіталоозброєність одного зайнятого, забезпечити реалізацію економічної політики і формування економіч­ного механізму відповідно до вимог закону товарного вироб­ництва. Головними у цьому механізмі є:

– професійність, рівень економічного і патріотичного мислення кадрового складу сфери управління;

– раціональне викорис­тання всіх видів ресурсів і робочого часу;

–зосередження зусиль на посиленні виробничої від­дачі всіх елементів продук­тивних сил;

– розподіл продукту за результатами продуктивнос­ті праці.

Негаразди з обсягом виробництва в Україні спричинені суб’єктивним чинником (кадровим і люд­ським), використанням застарілих основного капіталу і технологій.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера
Наскільки відомо з відгуків - ні, не працює
Василь .Кондитерська "Family bake shop"
Наталія Вікторівна - віртуоз своєї справи! Рекомендую завітати та скуштувати її вироби. Будете задоволені!
Светлана .​Серебряное озеро (Скала)
Звоните по телефону 0634031805.