Пропозиція, закон пропозиції. Фактори, що формують пропозицію

07.06.19, 14:00

Пропозиція – це кількість товару, яку здатний виробити і запропонувати до продажу виробник при кожному з можливих рівнів цін.

[img width="275" height="237" src="file:///C:/Users/Andrii/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" v:shapes="_x0000_s1026">

Закон пропозиції: між ціною на товар

та обсягами його виробництва існує

пряма залежність – збільшення ціни

викликає збільшення обсягів виробництва.

Рис. 1. Графік пропозиції

Крім ціни, на зміни пропозиції здійснює вплив низка нецінових факторів:

1)ціни на ресурси;

2)технологія виробництва, її удосконалення;

3)податки і дотації;

4)зміни цін на взаємозамінюючі та взаємодоповнюючі товари;

5)очікування;

6)кількість продавців.

Слід розрізняти категорії зміни пропозиції і зміни величини пропозиції. Збільшення пропозиції на графіку відображається у вигляді руху кривої вправо (S2), зменшення – вліво (S1), внаслідок дії нецінових чинників пропозиції. Зміни величини пропозиції відбуваються шляхом руху точок в межах однієї кривої (A, B, C), збільшення – вправо, зменшення вліво, внаслідок зміни ціни товару.

Так само, як і стосовно попиту, існує низка нецінових чинників, досліджених групою українських вчених (табл. 1).

З боку пропозиції ціна виконує стимулюючу функцію, заохочуючи виробників збільшувати обсяги виробництва.

Таблиця 1.

Фактори формування пропозиції

Об’єктивні

Суб’єктивні

Економічні:

Øрівень технологічної досконалості виробництва (механізація, автоматизація, комп’ютеризація процесів);

Øздешевлення і заміна компонентів (факторів) виробництва;

Øорганізаційно-інфраструктурне забезпечення сфери обігу;

Øстимулювання ринкової конкуренції, переміщення капіталів.

Психолого-традиційні:

Øзміна уподобань і смаків споживача;

Øмісцеві традиції та принципи виховання;

Øособливості релігійного впливу на повсякденне споживання.

Соціальні:

Øпрофесійно-кваліфікаційний склад робочої сили;

Øсуспільна престижність підприємства;

Øрозміри і активність класу підприємців, їх економічна самостійність;

Øрівень культури і спеціальної освіти учасників виробництва.

Естетичні:

Øзміни у моді;

Øрозвиток промислового дизайну.

Демографічні:

Øмасштаби і характер залучення у виробництво і вивільнення робочої сили;

Øрозподіл працездатного населення по території.

Природнокліматичні:

Øклімат;

Øрельєф і місцезнаходження;

Øфлора і фауна.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Надежда .​Серебряное озеро (Скала)
Добрый вечер возможно ли снять дом или комнату рядом с озером
Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера НЕ РАБОТАЕТ
Дякуємо! Видалили його з активного розділу сайту