Новости

22.11.19, 12:00
Основні форми та методи державного регулювання регіонів

До складових механізмів державного регулювання розвитку регіонів належать законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання та державні регіональні програми.

23.11.19, 10:00
Механізм державного регулювання економіки (ДРЕ) та регулююча діяльність держави

Механізм ДРЕ – сукупність різноманітних важелів, інструментів, за допомогою яких держава веде економічну діяльність.

24.11.19, 12:00
Головні напрями та інструменти державного регулювання економіки

На підставі досвіду розвинутих країн українські вчені сформулювали головні напрями та інструменти державного регулювання економіки. В процесі ринкової трансформації економіки України найдоцільнішим є використання на практиці таких інструментів дер­жавного регулювання, як фіскальна політика, грошово-кредитна політика НБУ, інвестиційна політика, регулювання цін та валютного кур­су, державні замовлення (контракти).

25.11.19, 10:00
Правове регулювання економіки

Правове регулювання економіки забезпечують шляхом прийняття законів і законодавчих актів. Крім того, правові методи регламенто­вані Указами Президента, нормативними актами уряду (декретами, постановами). Вони також передбачають вироблення механізму їх реалізації і контролю. 3акони, законодавчі і нормативні акти визна­чають об'єкт та зміст регулювання, відповідальність юридичних і фізичних осіб за їх невиконання. Закони виконують функцію довготермінового правового регулювання, а укази, нормативні акти – короткотермінового, оперативного.

21.11.19, 14:00
​Скоро різдвяні свята...

Скоро різдвяні свята. Коли як не зараз час побавити клієнтів?...

26.11.19, 10:00
Адміністративне регулювання економіки

Адміністративне регулювання ринкової економіки виражає, по су­ті, пряме управління з боку держави і передбачає використання сис­теми державних замовлень та контрактів; застосування державою са­нкцій і штрафів, ліцензій, дозволів, квот; запровадження норм і стан­дартів, які регламентують вимоги до якості робіт, послуг, продукції, до організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому і зов­нішньому ринку тощо.

27.11.19, 10:00
Світовий досвід у сфері адміністративного регулювання економіки

За умов перехідного періоду від адміністративно-командної сис­теми до ринкових відносин адміністративне регулювання більшість підприємців сприймають як вседозволеність. У результаті порушується збалансованість розвитку господарств, утворюються диспропо­рції у грошовому обігу, розриваються стадії регіонального відтворен­ня. Зменшити тривалість цього періоду, в якому, зокрема, опинилась Україна, можна запровадженням твердої виконавчої влади.

28.11.19, 12:00
Державне замовлення і державний контракт

Державне замовлення – це засіб прямого державного регулюван­ня господарських зв'язків між державою-замовником і підприємст­вом-виконавцем, спосіб реалізації суспільних і державних потреб, концентрації та ефективного витрачання державних ресурсів, форма співробітництва держави і підприємств під час вирішення стратегіч­них завдань особливої важливості. Державне замовлення полягає у формуванні на контрактній (договірній) основі складу та обсягів про­дукції, необхідної для державних потреб; розміщенні державних кон­трактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності країни всіх форм власності.

29.11.19, 12:00
Особливості застосування державного замовлення і державних контрак-тів

Державні контракти фінансують з Державного бюджету України та інших джерел. Обласні державні адміністрації мають право укла­дати регіональний державний контракт, опираючись на кошти відпо­відних бюджетів. Виконавці державних контрактів самостійно забезпечують їх виконання матеріально-технічними ресурсами, за винят­ком спеціальних ресурсів, виробництво і споживання яких контро­люють органи державної виконавчої влади.

24.11.19, 10:17
Вышел в свет 29-й выпуск альманаха "Порог-АК"

Об этом сайту «Тусовка» сообщил издатель и редактор альманаха, наш земляк, писатель-фантаст Алексей Корепанов. Альманах можно прочитать в областной библиотеке им. Чижевского и в областной юношеской библиотеке им. Маланюка....

Архив новостей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!