Новости

22.11.19, 12:00
Основні форми та методи державного регулювання регіонів

До складових механізмів державного регулювання розвитку регіонів належать законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання та державні регіональні програми.

23.11.19, 10:00
Механізм державного регулювання економіки (ДРЕ) та регулююча діяльність держави

Механізм ДРЕ – сукупність різноманітних важелів, інструментів, за допомогою яких держава веде економічну діяльність.

24.11.19, 12:00
Головні напрями та інструменти державного регулювання економіки

На підставі досвіду розвинутих країн українські вчені сформулювали головні напрями та інструменти державного регулювання економіки. В процесі ринкової трансформації економіки України найдоцільнішим є використання на практиці таких інструментів дер­жавного регулювання, як фіскальна політика, грошово-кредитна політика НБУ, інвестиційна політика, регулювання цін та валютного кур­су, державні замовлення (контракти).

25.11.19, 10:00
Правове регулювання економіки

Правове регулювання економіки забезпечують шляхом прийняття законів і законодавчих актів. Крім того, правові методи регламенто­вані Указами Президента, нормативними актами уряду (декретами, постановами). Вони також передбачають вироблення механізму їх реалізації і контролю. 3акони, законодавчі і нормативні акти визна­чають об'єкт та зміст регулювання, відповідальність юридичних і фізичних осіб за їх невиконання. Закони виконують функцію довготермінового правового регулювання, а укази, нормативні акти – короткотермінового, оперативного.

21.11.19, 14:00
​Скоро різдвяні свята...

Скоро різдвяні свята. Коли як не зараз час побавити клієнтів?...

26.11.19, 10:00
Адміністративне регулювання економіки

Адміністративне регулювання ринкової економіки виражає, по су­ті, пряме управління з боку держави і передбачає використання сис­теми державних замовлень та контрактів; застосування державою са­нкцій і штрафів, ліцензій, дозволів, квот; запровадження норм і стан­дартів, які регламентують вимоги до якості робіт, послуг, продукції, до організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому і зов­нішньому ринку тощо.

27.11.19, 10:00
Світовий досвід у сфері адміністративного регулювання економіки

За умов перехідного періоду від адміністративно-командної сис­теми до ринкових відносин адміністративне регулювання більшість підприємців сприймають як вседозволеність. У результаті порушується збалансованість розвитку господарств, утворюються диспропо­рції у грошовому обігу, розриваються стадії регіонального відтворен­ня. Зменшити тривалість цього періоду, в якому, зокрема, опинилась Україна, можна запровадженням твердої виконавчої влади.

28.11.19, 12:00
Державне замовлення і державний контракт

Державне замовлення – це засіб прямого державного регулюван­ня господарських зв'язків між державою-замовником і підприємст­вом-виконавцем, спосіб реалізації суспільних і державних потреб, концентрації та ефективного витрачання державних ресурсів, форма співробітництва держави і підприємств під час вирішення стратегіч­них завдань особливої важливості. Державне замовлення полягає у формуванні на контрактній (договірній) основі складу та обсягів про­дукції, необхідної для державних потреб; розміщенні державних кон­трактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності країни всіх форм власності.

29.11.19, 12:00
Особливості застосування державного замовлення і державних контрак-тів

Державні контракти фінансують з Державного бюджету України та інших джерел. Обласні державні адміністрації мають право укла­дати регіональний державний контракт, опираючись на кошти відпо­відних бюджетів. Виконавці державних контрактів самостійно забезпечують їх виконання матеріально-технічними ресурсами, за винят­ком спеціальних ресурсів, виробництво і споживання яких контро­люють органи державної виконавчої влади.

24.11.19, 10:17
Вышел в свет 29-й выпуск альманаха "Порог-АК"

Об этом сайту «Тусовка» сообщил издатель и редактор альманаха, наш земляк, писатель-фантаст Алексей Корепанов. Альманах можно прочитать в областной библиотеке им. Чижевского и в областной юношеской библиотеке им. Маланюка....

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера НЕ РАБОТАЕТ
Дякуємо! Видалили його з активного розділу сайту
Артем .Система замовлень і доставки Mister. Am
Зробив замовлення в додатку Mister.Am При оформленні замовлення вказав використати свій накопичений кешбек в розмірі…